Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 1155 
This article has been cited by
1Bismuth-containing quadruple therapy for Helicobacter pylori
Hong Lu,Wei Zhang,David Y. Graham
European Journal of Gastroenterology & Hepatology.2013;()1
[DOI]
2Furazolidone-containing triple and quadruple eradication therapy for initial treatment for Helicobacter pylori infection: A multicenter randomized controlled trial in China
Yong Xie,Zhenyu Zhang,Junbo Hong,Wenzhong Liu,Hong Lu,Yiqi Du,Weihong Wang,Jianming Xu,Xuehong Wang,Lijuan Huo,Guiying Zhang,Chunhui Lan,Xiaoyan Li,Yanqing Li,Hong Wang,Guoxin Zhang,Yin Zhu,Xu Shu,Ye Chen,Jiangbin Wang,Nonghua Lu
Helicobacter.2018;23(5)e12496
[DOI]
3Tailored therapy with novel sequential quadruple therapies
David Y. Graham,Javier P. Gisbert
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.2013;10(1)6
[DOI]
4Rational Helicobacter pylori Therapy: Evidence-Based Medicine Rather Than Medicine-Based Evidence
David Y. Graham,Yi–Chia Lee,Ming–Shiang Wu
Clinical Gastroenterology and Hepatology.2014;12(2)177
[DOI]
5Helicobacter pyloritherapy: a paradigm shift
David Y. Graham,Maria Pina Dore
Expert Review of Anti-infective Therapy.2016;14(6)577
[DOI]
6Second-line rescue triple therapy with levofloxacin after failure of non-bismuth quadruple “sequential” or “concomitant” treatment to eradicateH. pyloriinfection
Javier P. Gisbert,Javier Molina-Infante,Alicia C. Marin,Gemma Vinagre,Jesus Barrio,Adrian Gerald McNicholl
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2013;48(6)652
[DOI]
7Evidence-based recommendations for successfulHelicobacter pyloritreatment
Jeng-Yih Wu,Jyh-Ming Liou,David Y Graham
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2014;8(1)21
[DOI]
8Effective therapeutic regimens in two South Asian countries with high resistance to major Helicobacter pylori antibiotics
Muhammad Miftahussurur,Hafeza Aftab,Pradeep Krishna Shrestha,Rabi Prakash Sharma,Phawinee Subsomwong,Langgeng Agung Waskito,Dalla Doohan,Kartika Afrida Fauzia,Yoshio Yamaoka
Antimicrobial Resistance & Infection Control.2019;8(1)21
[DOI]
93rd BRAZILIAN CONSENSUS ON Helicobacter pylori
Luiz Gonzaga Coelho,Ismael Maguinilk,Schlioma Zaterka,José Miguel Parente,Maria do Carmo Friche Passos,Joaquim Prado P. Moraes-Filho
Arquivos de Gastroenterologia.2013;50(2)81
[DOI]
10Review: Clinical Management ofHelicobacter pyloriInfection in China
Chuan Xie,Nong-Hua Lu
Helicobacter.2015;20(1)1
[DOI]
11Effectiveness and safety of furazolidone-containing quadruple regimens in patients with Helicobacter pylori infection in real-world practice
Conghua Song,Xing Qian,Yin Zhu,Xu Shu,Yanping Song,Zhijuan Xiong,Jianfang Ye,Tao Yu,Ling Ding,Hui Wang,Nonghua Lu,Yong Xie
Helicobacter.2019;20(1)e12591
[DOI]
12Two-week bismuth-containing quadruple therapy and concomitant therapy are effective first-line treatments for Helicobacter pylori eradication: A prospective open-label randomized trial
So Jeong Kim,Jun-Won Chung,Hyun Sun Woo,Su Young Kim,Jung Ho Kim,Yoon Jae Kim,Kyoung Oh Kim,Kwang An Kwon,Dong Kyun Park
World Journal of Gastroenterology.2019;25(46)6790
[DOI]
13Helicobacter Pylori Treatment with Alternative Drugs: Good and Cheap for Developing Countries Furazolidone-Based Treatment- Omeprazole, Furazolidone and Tetracycline Open-Label Trial in A Developing Country: Why Not?
Ethel Zimberg  Chehter
Gastroenterology & Hepatology: Open Access.2014;1(2)6790
[DOI]
14Helicobacter Pylori Treatment with Alternative Drugs: Good and Cheap for Developing Countries Furazolidone-Based Treatment- Omeprazole, Furazolidone and Tetracycline Open-Label Trial in A Developing Country: Why Not?
David Y. Graham,Marjan Mohammadi
Gastroenterology & Hepatology: Open Access.2016;1(2)417
[DOI]
15Intraluminal therapy for Helicobacter pylori infection
Tai-Cherng Liou,Po-Hao Liao,Yu-Chun Lin,Cheng-Hsin Chu,Shou-Chuan Shih
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2019;34(8)1337
[DOI]
16Furazolidone, an Underutilized Drug for H. pylori Eradication: Lessons from Iran
Marjan Mohammadi,Bahareh Attaran,Reza Malekzadeh,David Y. Graham
Digestive Diseases and Sciences.2017;62(8)1890
[DOI]
17Efficacies of different proton pump inhibitor-based 14-day bismuth–furazolidone quadruple regimens for the initial eradication of Helicobacter pylori in the southeast coastal region of China: an open-label, randomized clinical trial
Luyi Chen,Jiamin He,Lan Wang,Qiwei Ge,Hua Chu,Yujia Chen,Xiaoli Chen,Yanqin Long,Yanyong Deng,Huiqin He,Aiqing Li,Shujie Chen
Clinical and Experimental Medicine.2018;18(4)569
[DOI]
18Outcomes of furazolidone- and amoxicillin-based quadruple therapy forHelicobacter pyloriinfection and predictors of failed eradication
Ya-Wen Zhang,Wei-Ling Hu,Yuan Cai,Wen-Fang Zheng,Qin Du,John J Kim,John Y Kao,Ning Dai,Jian-Min Si
World Journal of Gastroenterology.2018;24(40)4596
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us