Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 652 
This article has been cited by
1Long noncoding RNA CASC2 suppresses esophageal squamous cell carcinoma progression by increasing SOCS1 expression
Ke Sun,Guangping Zhang
Cell & Bioscience.2019;9(1)
[DOI]
2Ping-Pong—Tumor and Host in Pancreatic Cancer Progression
Wei Mu,Zhe Wang,Margot Zöller
Frontiers in Oncology.2019;9(1)
[DOI]
3The role of long noncoding RNAs in regulating invasion and metastasis of malignant tumors
Xianglian Tang,Yong Li,Ming Li,Yuxiang Zhou,Jiabing Wen,Zhao Huang,Yaling Xiao
Anti-Cancer Drugs.2020;31(4)319
[DOI]
4Long noncoding RNA EPIC1 interacts with YAP1 to regulate the cell cycle and promote the growth of pancreatic cancer cells
Peng Xia,Pan Liu,Qiang Fu,Chuanjiang Liu,Qiankun Luo,Xu Zhang,Liyou Cheng,Tao Qin,Hongwei Zhang
Biochemical and Biophysical Research Communications.2020;522(4)978
[DOI]
5Long noncoding RNA LINC00657 enhances the malignancy of pancreatic ductal adenocarcinoma by acting as a competing endogenous RNA on microRNA-433 to increase PAK4 expression
Shasha Bi,Yan Wang,Hu Feng,Qingchang Li
Cell Cycle.2020;19(7)801
[DOI]
6The multifaceted roles of long noncoding RNAs in pancreatic cancer: an update on what we know
Wenjia Zhou,Lu Chen,Chao Li,Rui Huang,Mian Guo,Shangwei Ning,Jingjing Ji,Xiaorong Guo,Ge Lou,Xinqi Jia,Junjie Zhao,Feng Luo,Chunlong Li,Zhaowei Qu,Shan Yu,Sheng Tai
Cancer Cell International.2020;20(1)801
[DOI]
7Long noncoding RNA SNHG22 increases ZEB1 expression via competitive binding with microRNA-429 to promote the malignant development of papillary thyroid cancer
Hong Gao,Xiaosong Sun,Hongdong Wang,Ying Zheng
Cell Cycle.2020;19(10)1186
[DOI]
8Long non-coding RNA CRNDE promotes malignant progression of hepatocellular carcinoma through the miR-33a-5p/CDK6 axis
Chao Lin,Yien Xiang,Jiyao Sheng,Shui Liu,Mengying Cui,Xuewen Zhang
Journal of Physiology and Biochemistry.2020;76(3)469
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us