Saudi Journal of Gastroenterology
Home About us Instructions Submission Subscribe Advertise Contact Login    Print this page  Email this page Small font sizeDefault font sizeIncrease font size 
Users Online: 105 
This article has been cited by
1Drug-eluting beads transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: Current state of the art
Antonio Facciorusso
World Journal of Gastroenterology.2018;24(2)161
[DOI]
2DEB-TACE: a standard review
Fabio Melchiorre,Francesca Patella,Lorenzo Pescatori,Filippo Pesapane,Enrico Fumarola,Pierpaolo Biondetti,Pietro Brambillasca,Cristian Monaco,Anna Maria Ierardi,Giuseppe Franceschelli,Gianpaolo Carrafiello
Future Oncology.2018;14(28)2969
[DOI]
3Update on Transarterial Chemoembolization with Drug-Eluting Microspheres for Hepatocellular Carcinoma
Yasir M. Nouri,Jin Hyoung Kim,Hyun-Ki Yoon,Heung-Kyu Ko,Ji Hoon Shin,Dong Il Gwon
Korean Journal of Radiology.2019;20(1)34
[DOI]
4Cost-effectiveness of doxorubicin-eluting beads versus conventional trans-arterial chemo-embolization for hepatocellular carcinoma
Alessandro Cucchetti,Franco Trevisani,Alberta Cappelli,Cristina Mosconi,Matteo Renzulli,Antonio Daniele Pinna,Rita Golfieri
Digestive and Liver Disease.2016;48(7)798
[DOI]
5Drug-eluting beads versus conventional chemoembolization for the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma: A meta-analysis
Antonio Facciorusso,Marianna Di Maso,Nicola Muscatiello
Digestive and Liver Disease.2016;48(6)571
[DOI]
6Measuring the density of iodine depositions: Detecting an invisible residual tumor after conventional transarterial chemoembolization
Johannes Haubold,Johannes M. Ludwig,Yan Li,Matthias Buechter,Axel Wetter,Lale Umutlu,Jens M. Theysohn,Jason Chia-Hsun Hsieh
PLOS ONE.2020;15(1)e0227972
[DOI]
7Efficacy and safety profile of drug-eluting beads transarterial chemoembolization by CalliSpheres® beads in Chinese hepatocellular carcinoma patients
Guan-Hui Zhou,Jun Han,Jun-Hui Sun,Yue-Lin Zhang,Tan-Yang Zhou,Chun-Hui Nie,Tong-Yin Zhu,Sheng-Qun Chen,Bao-Quan Wang,Zi-Niu Yu,Hong-Liang Wang,Li-Ming Chen,Wei-Lin Wang,Shu-Sen Zheng
BMC Cancer.2018;18(1)e0227972
[DOI]
8Time-to-progression following conventional compared with drug-eluting-bead transcatheter arterial chemoembolisation in patients with large hepatocellular carcinoma
M.-C. Ou,Y.-S. Liu,M.-T. Chuang,C.-Y. Lin,L.-T. Huang,C.-Y. Lin
Clinical Radiology.2019;74(4)295
[DOI]
9Comparison of lipiodol infusion and drug-eluting beads transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma in a real-life setting
Amar Karalli,Johan Teiler,Mojgan Haji,Elin Seth,Torkel B. Brismar,Staffan Wahlin,Rimma Axelsson,Per Stål
Scandinavian Journal of Gastroenterology.2019;54(7)905
[DOI]
10Evaluation of drug-eluting beads versus conventional transcatheter arterial chemoembolization in patients with unresectable hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysis
Peng Chen,Peng Yuan,Bo Chen,Jingchang Sun,Hang Shen,Yeben Qian
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2017;41(1)75
[DOI]
11Notch1 regulates the JNK signaling pathway and increases apoptosis in hepatocellular carcinoma
Chengxu Sui,Chengjun Zhuang,Deguang Sun,Li Yang,Liang Zhang,Lei Song
Oncotarget.2017;8(28)45837
[DOI]
12Transarterial Chemoembolization Using 100-µm Drug-Eluting Microspheres in Patients with Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Study and Midterm Follow-up
Hsin-You Ou,Ying-Nong Wu,Chun-Yen Yu,Chao-Long Chen,Hsien-Wen Hsu,Ching-Chun Weng,Leo Leung-Chit Tsang,Tung-Liang Huang,Yu-Shun Tong,Wei-Xiong Lim,Yu-Fan Cheng
Journal of Vascular and Interventional Radiology.2020;31(11)1784
[DOI]
13Transarterial chemoembolization with pirarubicin-eluting microspheres in patients with unresectable hepatocellular carcinoma: Preliminary results
Mingjun Bai,Tao Pan,Churen Zhou,Ming-an Li,Junwei Chen,Zhaolin Zeng,Duo Zhu,Chun Wu,Zaibo Jiang,Zhengran Li,Mingsheng Huang
Journal of Interventional Medicine.2019;2(2)69
[DOI]
14Conventional versus drug-eluting beads chemoembolization for hepatocellular carcinoma: Emphasis on the impact of tumor size
Yong Kang Lee,Kyu Sik Jung,Do Young Kim,Jin Young Choi,Beom Kyung Kim,Seung Up Kim,Jun Yong Park,Sang Hoon Ahn,Kwang-Hyub Han,Gyoung Min Kim,Man Deuk Kim,Sung Il Park,Jong Yun Won,Do Yun Lee
Journal of Gastroenterology and Hepatology.2017;32(2)487
[DOI]
15The clinical safety and efficacy of conventional transcatheter arterial chemoembolization and drug-eluting beads-transcatheter arterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinoma: A meta-analysis
Tao Han,Xiaodan Yang,Yue Zhang,Gao Li,Lu Liu,Tingsong Chen,Zhendong Zheng
BioScience Trends.2019;13(5)374
[DOI]
16Safety and efficacy of HepaSphere 50–100?µm in the treatment of hepatocellular carcinoma
Charles Edouard Zurstrassen,Luiz Paulo De Oliveira Gireli,Chiang Jeng Tyng,Almir Galvćo Vieira Bitencourt,Marcos Duarte Guimarćes,Paula Nicole Vieira Barbosa,Aline Cristine Barbosa Santos Cavalcante,Joćo Paulo Matushita Junior,Mauricio Kauark Amoedo,Felipe Jose Coimbra,Rogério Camargo Pinheiro Alves,Rubens Chojniak
Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies.2017;26(4)212
[DOI]
17Prognostic value of vascular endothelial growth factor in both conventional and drug eluting beads transarterial chemoembolization for treatment of unresectable hepatocellular carcinoma in HCV patients
Khaled Farid,Hatem Elalfy,Salwa M. Abo El-khair,Hoda Elgamal,Tarek Besheer,Ali Elmokadem,Walaa Shabana,Sally Abed,Mohamed Elegezy,Ahmed Abd El-khalek,Ahmed El-Morsy,Amr Negm,Ayman Z. Elsamanoudy,Basem El deek,Talal Amer,Mahmoud El-Bendary
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology.2020;14(12)1203
[DOI]
18Transarterial strategies for the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma: A systematic review
Biao Yang,Jie Liang,ZiYu Qu,FangYun Yang,ZhengYin Liao,HongFeng Gou,Gianfranco D. Alpini
PLOS ONE.2020;15(2)e0227475
[DOI]
19TransArterial ChemoEmbolization (TACE) with platinum versus anthracyclines for hepatocellular carcinoma: A meta-analysis
Mengdie Zhao,Ping Xiang,Hao Jiang
International Journal of Surgery.2018;53(2)151
[DOI]
20Comprehensive Analysis of Factors Affecting Clinical Response and Short-Term Survival to Drug-Eluting Bead Transarterial Chemoembolization for Treatment in Patients With Liver Cancer
Xia Wu,Ran Chen,Weiliang Zheng,Hongjie Hu
Technology in Cancer Research & Treatment.2018;17(2)153303381875987
[DOI]
21Advances in the treatment of hepatocellular carcinoma using drug-eluting beads
Guangxu Wei,Jijin Yang
Journal of Interventional Medicine.2020;3(3)122
[DOI]
22Drug-eluting beads transarterial chemoembolization by CalliSpheres is effective and well tolerated in treating intrahepatic cholangiocarcinoma patients
Jun Luo,Jiaping Zheng,Changsheng Shi,Jian Fang,Zhiyi Peng,Jing Huang,Junhui Sun,Guanhui Zhou,Tiefeng Li,Dedong Zhu,Huanhai Xu,Qinming Hou,Shihong Ying,Zhichao Sun,Haijun Du,Xiaoxi Xie,Guohong Cao,Wenbin Ji,Jun Han,Wenjiang Gu,Xiaohua Guo,Guoliang Shao,Zhihai Yu,Jian Zhou,Wenqiang Yu,Xin Zhang,Ling Li,Hongjie Hu,Tingyang Hu,Xia Wu,Yutang Chen,Jiansong Ji,Wenhao Hu
Medicine.2020;99(12)e19276
[DOI]
23Drug-eluting bead transarterial chemoembolization (TACE) exhibits superior efficacy and equal tolerance to conventional TACE in hepatocellular carcinoma patients with conventional TACE history
Junjun Tang,Zongliang Huang,Jichong Xu,Qi Lv,Peijun Wang
Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology.2021;99(12)101814
[DOI]
24Five-year outcome of conventional and drug-eluting transcatheter arterial chemoembolization in patients with hepatocellular carcinoma
Yi-Sheng Liu,Chia-Ying Lin,Ming-Tsung Chuang,Chia-Ying Lin,Yi-Shan Tsai,Chien-Kuo Wang,Ming-Ching Ou
BMC Gastroenterology.2018;18(1)101814
[DOI]
25Recent advances in medical management of hepatocellular carcinoma
Kenji Ikeda
Hepatology Research.2019;49(1)14
[DOI]
26In vitro comparative study of drug loading and delivery properties of bioresorbable microspheres and LC bead
Lihui Weng,Hsiang-Jer Tseng,Parinaz Rostamzadeh,Jafar Golzarian
Journal of Materials Science: Materials in Medicine.2016;27(12)14
[DOI]
  Search 
  The Journal 
  Site Statistics 
  Addresses 
  My Preferences 
  Online Submission 

Submit Articles

Alerts

Join us